Ochrana osobných údajov

1. Objednaním tovaru cez eshop kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov pre interné účely predávajúceho na internetovej stránke www.vanapo.eu. Osobné údaje sú chránené pred zverejnením a použitím treťou osobou.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, adresu dodania tovaru vrátane PSČ, čísla telefónu a e-mailovú adresu.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, adresu dodania tovaru vrátane PSČ, IČO, DIČ, IČ DPH, číslo telefónu, číslo Povolenia na predaj alebo Oprávnenia na distribúciu SBL (ak mu boli colným úradom pridelené), e- mailovú adresu a meno a priezvisko kontaktnej osoby.

4. Predávajúci údaje o kupujúcom použije iba za účelom identifikácie kupujúceho, na realizáciu obchodu a platby, distribúciu tovaru, ďalej pri komunikácii s kupujúcim, vyhotovenie daňového dokladu.

5. Predávajúci sa zaväzuje, že údaje o kupujúcom neposkytne tretím osobám, okrem tých s ktorými je nevyhnutná spolupráca z dôvodu vybavenia objednávky.

 

 

Scroll to Top
Scroll to Top